Genel Hükümler

BÖLÜM – 1 

GENEL HÜKÜMLER
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1. Derneğin Adı : Türkiye Futbol Adamları Derneği’dir.
Derneğin Kısa Adı : TÜRFAD
Derneğin Merkezi : İSTANBUL’dur.
Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında Şube ve Temsilcilik açabilir.

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:
MADDE 2. AMAÇ :

2.1. Derneğin amacı, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda 
“Zeki, Çevik ve Ahlaklı sporcuların yetiştirilmesinde katkıda bulunmak, 
Türk futbolunun kalkınması, gelişmesine uluslar arası alanda başarıya
Yönelik çalışmalar yapmak, spor kulüplerine, özel ve tüzel kişi ve
kamu kurum ve kuruluşlarına, Türkiye Futbol Federasyonuna görüş 
bildirmek, destek vermek. İşbirliğinde bulunmak, dernek üyelerinin sosyal ve 
sportif hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımda bulunmak. 
2.2. Yerel veya ulusal düzeyde toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak çözümler
üretmek, destek vermek ve faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.
2.3. DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ
a. Üyelerin her türlü hukuki hak ve menfaatlerini korumak, sosyal gereksinimlerini gidermek ve aralarındaki dayanışmayı artırmak ve bu amaçla lokal, dinlenme ve eğitim merkezi gibi tesisler sağlamak ve işletmelerini yapmak.
b. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için ticari şirketler, yatırım ortaklıkları, yardımlaşma ve dayanışma sandıkları, fon ve vakıf kurmak, kurulmuş şirket ve vakıflara ortak olmak.
c. Şubeler ve temsilcilikler açmak, federasyon kurmak veya buna katılmak, derneğin isim ve logosunun önde gelmesi koşuluyla sponsorluk anlaşmaları ve isim kullanma hakkı sözleşmeleri yapmak.
d. Her türlü spor tesisi, sosyal ve kültürel etkinlikler ile maçlar ve yarışmalar düzenlemek veya bu tür düzenlemelere katılmak.
e. Bağış toplamak, amaçlarına uygun çalışmalara bağışta bulunmak.
f. Dernek, amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmak.
g. Türkiye Futbol Federasyonu ile gereken zaman ve durumlarda müşterek çalışmalarda bulunmak, çalışmalara destek sağlamak ve her bakımdan yardımcı olmak.
h. Derneğin amaç edindiği hizmetlerinin kamu hizmeti niteliğinde ve herkesin yararına açık olacak gibi yürütülmesini sağlamak.
ı. Fair Play anlayış ve davranış biçiminin yerleşmesi ve gelişmesi için gerekli etkinliklerde bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek, kuruluşlarla işbirliği yapmak.
i. Futbolun ve sporun etik değerlerini gerçekleştirmek için çalışmak.
j. Dernek amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
k. Dernek için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
l. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
m. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
n. Uluslarası faaliyette bulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalara yapmak veya yardımlaşmak.
o. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
ö. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
p. Futbol ve sporda dostluk ve kardeşlik erdemlerinin geliştirilmesi için eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak.
2.4. DERNEĞİN FAALİYET ALANI :
Dernek, sportif ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

MADDE.3.ÜYELİK TÜRLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI
Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişiler, Derneğe üye olma hakkına sahiptir. Derneğin ASIL ve ONURSAL üyeleri vardır.
3.1. ASIL ÜYE :
a. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın ve Tüzüğün öngördüğü koşulları taşıyanlar.
b. En az iki yıl süreyle lisanslı futbol oynamış veya futbol hakemliği, gözlemcilik, temsilcilik ve saha komiserliği yapmış olanlar.
c. Üniversite, Yüksekokul ve diğer öğretim kurunlarındaki öğretim görevlilerinden futbol alanında görev yapanlar.
d. Futbol Federasyonu kurullarında merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar.
e. Spor kulüplerinde ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilatında yöneticilik yapanlar, Spor Yazarları.
f. Futbol ilgili konularda teknik mesleki çalışma yapmış, dernek amacına dönük etkinliklere katkıda bulunanlar, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez ve Şubelerine ASIL üye olabilirler.
Üyelik istemi yazılı ve Dernek özel ‘‘Üye İstem Formu’’ doldurularak yapılır.
Tüzükde belirlenen şartlardan en az birine sahip olmak ve asgari İki Yönetim Kurulu üyesinin de önerisiyle bu istem değerlendirilerek 30 gün içinde alınmış kabul veya red kararı istekliye yazılı olarak bildirilir.
Başvurusu kabul edilen Asıl üye tutulacak deftere kayıt edilir.
3.2. ONURSAL ÜYE :
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, kamuoyunda saygınlık kazanmış tanınmış kişiler Yönetim Kurulu kararıyla Onursal Üye olarak kabul edilebilir ve Özel deftere kayıt edilirler. Seçme ve seçilme hakkı olmadan Genel Kurula katılabilirler. Ödenti yapmak zorunda değildirler.

3.3. ONURSAL BAŞKAN
Gerekli koşullara sahip olup da Genel Başkanlık yapmış olan, Derneğe maddi ve manevi önemli destekleri olan, yurtiçi veyurtdışında Ülke futbolunu onur ve başarıyla temsil edenler arasından, Genel Kurul üyesi olmak şartı ile Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurulca seçilirler.
Genel Kurullarda oy hakkına sahip olup ödenti yaparlar.
Onursal üye defterine kayıt edilirler.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun