Üyelikler

BÖLÜM – 2 
ÜYELİKLERİN SONA ERMESİ, HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE.4. ÜYELİKTEN ÇIKMA:
4.1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.
4.2. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. 
4.3. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe birikmiş olan borçlarını sona erdirmez.

MADDE.5. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
5.1.Dernek Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller :
a. Dernek Tüzüğüne aykırı davranışda bulunmak.
b. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
c. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını bir seçim dönemi içinde ödememek.
d. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e. Üye olma ve üyelik şartlarını kaybetmiş olmak.
f. Dernek organlarını ve üyelerini üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü ve etik olmayan davranış, yazılı ve/veya sözlü beyanlarda bulunmak.
g. Derneğin adını kullanarak maddi ve manevi kişisel çıkar sağlamak.
5.2. Üyelerin Hakları ve Yükümlülükleri :
a. Dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu olacak ödentilere eşit olarak katılırlar.
b. Her üye eşit haklara sahiptir. Genel Kurulda üye oyunu şahsen kullanır. Vekâleten oy kullanılamaz.
c. Çıkarma kararına ilişkin itirazlar Genel Kurula yapılabilir. İtirazların Genel Kurul Gündemine alınması için itirazın gerekçeleri ile birlikte kararı tebliğ tarihinden ititbaren 1 ay içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak yapılması gerekir.
d. Her üye Derneğin düzen ve amacına uygun davranmak, amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
e. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermekle yükümlüdür.
5.3. Bu madde kapsamında gösterilen sebeplerle Yönetim Kurulunca alınan çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. (TMK MAD.67)
Sayılan sebeplerin dışında kalan bir nedenle çıkarma halinde haklı sebep sayılmayacağı iddiasıyla Genel Kurula itiraz edilebilir. İtirazların Genel Kurula yapılabilmesi ve görüşülmesi için 5.2.c fıkrası uygulanır.
5.4. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Dernek mal varlığında hak iddia edemez.
5.5. Çıkarma kararı öncesinde üyeden yazılı savunması istenir. Üye hakkında Uyarma ve belli bir süre için Hak yoksunluğu getirilebilir.


MADDE.6.ÜYELİK VE GİRİŞ ÖDENTİLERİ :
6.1.Üyelik ve giriş ödentilerinin miktarı Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul Kararı ile belirlenir. Üye, ödenti tutarını zamanında ödemekle yükümlüdür.
6.2. Üyelerin dönem içinde birikmiş bütün aidatlarını, Genel Kurulun yapılacağı yılın ödentisi dâhil, Genel Kurul tarihinde ödemeleri halinde Genel Kurula katılabilirler.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun