Şubeler

BÖLÜM – 4
 
ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER
 
MADDE.19. ŞUBELERİN KURULUŞU

 19.1. Dernek, Ülke genelinde gerekli görülecek İl ve İlçelerde ve yurtdışında Genel Kurul kararı ile Şube açmaya ve kapatmaya karar alabilir. Bu konuda Genel Merkez Yönetim Kurulunu yetkilendirir. Yönetim Kurulunun bu yetkisi Genel Kurul seçim dönemi süresine bağlı olup her Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yenilenir.
 Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği Ek-2’deki kuruluş bildirimini ve Dernekler Yönetmeliği Mad.7’de istenen belgeleri Şube açılacak yerin en büyük Mülki Amirliğine verir.
 19.2. Şubeler; Türk Medeni Kanunu Dernekler Bölümü; Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Dernek tüzüğüne uygun olarak çalışırlar ve yetki kullanırlar.
 19.3. Şubeler kendi aidatlarını toplayıp kendi giderlerini karşılamak zorundadır Gerektiğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu şubelere maddi yardımda bulunabilir.
 19.4. Şube Yerleşim Yeri :
 Kurucular kurulu Şubenin kurulması, açılabilmesi ve faaliyeti için zorunlu ve gerekli olacak müstakil bir çalışma ofisini kuruluşu öncesinde temin etmek zorundadır.
 
MADDE.20. ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ
 20.1. Şubeler, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.
 20.2. Şubeler çalışmalarında, işlem ve faaliyetlerinde Genel Merkezin koyduğu esasları, yayınladığı talimat ve genelgeleri tam olarak uygularlar.
 20.3. Şubeler Genel Merkez organlarınca her zaman denetlenebilirler.
 20.4. Şube organlarının yapılan denetlenmesinde genelge, tüzük ve mevzuatlara aykırı uygulamaların tesbiti halinde Genel Merkez Yönetim Kurulunca yazılı olarak uyarılır. Uyarı ve istemlere uymamakta ısrarlı olan Şube organlarını ve/veya üyelerini görevden alma ve Şubenin sona erdirilmesi işlemleri dahil mevzuatın ve tüzüğün öngördüğü yetki ve yaptırım uygulanır.
 20.5. Yıllık Faaliyetler :
 a. Şubeler yıllık planlı faaliyetlerini gösterir program ve çalışma takvimini her yılın ilk iki ayı içinde Genel Merkeze göndermek zorundadır.
 b. Programa alınacak ödül törenlerinde aşırı olmaksızın ödülün hangi başlıklarda ve kimlere sunulacağı konusunda Genel Merkeze bilgi sunar ve onayını alır.
 c. Derneği Temsil için dahi olsa Şubeler yıllık planlı programları dışında katılacakları her türlü etkinlikler öncesinde Genel Merkezin görüş ve bilgisini alırlar.
 20.6. Şubeler yaptıkları faaliyetlerle ilgili sonuç raporlarını Genel Merkeze 30 gün içinde gönderirler.
 20.7. Şubeler tüzüğün öngördüğü faaliyet ve etkinliklerinde, mevzuatlara ve tüzüğe uygun olmak üzere bağışlar alabilir, sponsorluk anlaşmaları yapabilirler. Bu konuda Genel Merkezide bilgilendirmekle yükümlüdürler.
 20.8. Şubeler Genel Kurul tutanaklarıyla Yönetim ve denetim Kuruluna seçilenlere ilişkin bilgiler ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini 30 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine ve Genel Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.
 
 20.9. ŞUBE FAALİYETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ
 Şubelerin kendiliğinden (TMK Mad.87) Genel Merkez veya Şubeler Genel Kurulunca (TMK Mad.88) fesih kararı verildiğinde Şubelerin borç ve alacakları Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarınca tasdik edilerek gereği yapılmak üzere Genel Merkeze devredilir ve (Tüzük Madde 12) ilgili maddesine göre işlem yapılır. 
 
MADDE.21. ŞUBELERİN ORGANLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
 21.1. ŞUBELERİN ORGANLARI

 Şube organları şunlardır;
 a. Genel Kurul b. Yönetim Kurulu c. Denetleme Kurulu’dur.
 Bu organların görev ve yetkileri ile Dernekle ilgili diğer hükümler mevzuatlar ve Tüzükde belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde Şubelerde de uygulanır. 
 21.2. ŞUBE GENEL KURULU, TOPLANMA ZAMANI VE ÇAĞRI USULÜ
 a.Genel Kurul Şube’nin kayıtlı üyelerinden oluşur ve parasal yükümlülüklerini yerine getiren üyelerin katılımıyla toplanır.
 b.Şubeler Genel Kurul Olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az İKİ AY önce bitirmek zorundadırlar. 
 c.Şubeler borcu olmayan üyelerinin listelerini Merkez Genel Kurullarından bir hafta önce düzenleyerek Genel Merkeze bildirirler.
 d.Şubelerin Olağan Genel Kurulu Üç yılda bir OCAK ayı içersinde Şube yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. 
 e. Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve toplantısı Dernekler Kanunun ve Dernek Tüzüğünün öngördüğü usül ve kurallara göre yapılır. Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini 30 gün içinde Mahalli Mülki Amirliğine ve Genel Merkeze bildirmek zorundadır.(Tüzük Madde.18.2)
 f. Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilmeleri Şubeye kayıtlı ve parasal yükümlülüklerini yerine getirmiş doğal ve seçilmiş üyeler ile temsil edilirler.
 g. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna doğal delege olarak katılırlar. Doğal delegelerin dışında kalan her 5 üye için seçilecek bir üye Genel Merkez Genel Kuruluna katılır.
 
MADDE.22. ŞUBE YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ
 22.1.Şube Yönetim Kurulu, üye sayısı 100’e kadar olan Şubelerde 5 Asıl ve 5 Yedek; 100 ve daha fazla olan Şubelerde 7 Asıl ve 7 Yedek üye olarak Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şube Genel Kurulunca seçilir.
 22.2.Asıl üyeliklerdeki boşalmalar aldıkları oy çokluğu sırasına göre Yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyelerle de çoğunluğun sağlanamaması halinde Tüzük Madde 14.3’e göre işlem yapılır.
 22.3. Şube Yönetim Kurulu, bir Başkan, bir As Başkan, bir Genel Sekreter, bir Sayman üye ve üyelerden oluşur. Görevlerini tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen usül ve sistemde yaparlar. Yönetim Kurulu toplantılarında Mad.14’deki yöntem uygulanır.
 22.4. Şube Yönetim Kurulu Dernek tüzüğünün tanıdığı yetkileri kullanır.
 22.5. Şube Yönetim Kurulu kendisine yapılan üyelik başvurularını karara bağladıktan sonra kesinlik kazanmak üzere en az Otuz gün içinde Genel Merkeze bildirir ve onayını alır.
 22.6. Şubeler mevzuatların ve tüzüğün öngördüğü defter ve kayıtları tutar.
 
MADDE.23. ŞUBE DENETLEME KURULU
 Şube Denetleme Kurulu, şube Genel Kurulu tarafından 3 yıl süre ile seçilen 3
 Asıl ve 3 Yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir üyesini
 Başkan seçer. Asıl üyelerden oluşacak boşalmalar seçilme sırasına
 göre yedek üyelerden tamamlanır.
 Denetleme Kurulu görevlerini dernek tüzüğünün 17 nci maddesine göre
 yürütür.
 
MADDE.24. TEMSİLCİLİK
 24.1.Dernek;Genel Kurul kararı ile gerekli görülen yerlerde, dernek faaliyetlerini
 yürütme amacıyla Yönetim Kurulunca temsilcilikler açabilirler.
 24.2.Temsilcilikler; şube ve dernek Genel Kurullarında temsil edilemezler. Organları olmayan bir alt birimdir.Ancak her türlü bilgiler dernek beyannamesinde gösterilir..
 24.3.Şubeler temsilcilik açamazlar.
 24.4.Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen
 kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun