Dernek Organları

BÖLÜM-3-

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE.7. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA
ZAMANI VE ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ

MADDE.8. GENEL KURUL NİTELİĞİ VE OLUŞUMU
8.1.Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, Derneğe borcu olmayan 
kayıtlı ve doğal üye ve Şube delegelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulu
üyeleri Genel Merkez Genel Kurulunun doğal üyesidirler.
8.2.Genel Kurul;
a. Bu Tüzük de belli edilen zamanda OLAĞAN toplanır.
b. Olağan Genel Kurul ÜÇ yılda bir NİSAN ayı içersinde Yönetim
Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
8.3.Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek
Üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine OTUZ GÜN içinde
OLAĞANÜSTÜ toplanır. Toplantı da yalnız gündemdeki maddeler
görüşülür.
Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.
Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise üyelerden birinin
başvurusu üzerine Sulh Hakimi üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya
çağırmakla görevlendirir.

MADDE.9. ÇAĞRI USULÜ
9.1. Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının
günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da
elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda
çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmaz ise ikinci toplantının
hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.
9.2.İkinci toplantı günü ile ilk toplantı arasında bırakılacak zaman YEDİ
günden az 60 günden fazla olamaz.
9.3.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri
de belirtilmek suretiyle toplantı üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri
bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya 9.1. de belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
9.4. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE.10.TOPLANTI USULÜ VE TOPLANTI YETER SAYISI:
10.1. Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
10.2. Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
10.3. TOPLANTI YETER SAYISI :
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden
biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanlığına aittir.
10.4. Seçimlerde oy kullanan üye kimliğini Divana göstererek listedeki isminin karşısını imzalar. 
10.5. Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddelerin dışında görüşülme yapılmaz. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Maddelerin görüşülmesine başlandıktan sonra yeni öneriler kabul edilmez. 
10.6. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde Tüzel kişinin Yönetim Kurulu
Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
10.7. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlara tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna YEDİ GÜN içinde teslim etmekten sorumludur.
10.8. Genel Kurul toplantıları Genel Merkezin bulunduğu yerde yapılır.
10.9. Genel Kurul Kararlarına karşı itirazlar TMK Madde 83’e uygun olarak yapılır.

MADDE.11. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ
11.1.Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen OTUZGÜN içinde
Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirim” formu (Dernekler Yönetmeliği
EK-3) ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Mülki İdare Amirliğine
bildirilir. 
11.2.Bu bildirim ekleri olan;
a. Divan kurulunca imzalanmış Genel Kurul tutanağı örneği,
b. Tüzük değişikliği yapılmış ise, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulunca imzalanmış örneği ile birlikte ilgili makamlara verilir.
11.3.Genel Kurul sonuç bildirimleri yetki verilmiş bir Yönetim Kurulu üyesi
tarafından da yapılabilir. Ancak bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE.12. OY KULLANMA :
12.1. Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa tek listeli seçimler hariç Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Oyların sayımı için seçim kurulu oluşturulabilinir. Divan Heyetince de aynı görev yapılabilir.
12.2. Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
12.3. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
12.4. TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR (TMK Madde 76)
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tamamının bu Tüzük de yazılı çağrı usulüne uymaksızın biraraya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması Olağan Toplantı yerine geçmez.
12.5. Yeni kabul edilen üye ALTI ayını doldurmadan kurullarda oy kullanamaz.

MADDE.13. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıdaki yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
13.1. Dernek organlarının seçimi,
13.2. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun aklanması, Denetleme Kurulu raporunun kabulü,
13.3. Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programı ile tahmini bütçeyi görüşüp karara bağlamak,
13.4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
13.5. Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,
13.6. Derneğin feshine karar vermek,
13.7. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerinin yerine getirilmesi,
13.8. Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek ve en az üç temsilci üyeyi seçmek,
13.9. Derneğin uluslar arası faaliyette ve iş birliğinde bulunması, yurt içi ve yurt dışındaki aynı amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına, şube ve temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar almak,
13.10.Şubelerin ve temsilciliklerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına ve kapatılmasına karar verilen Şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi. 
13.11.Asıl ve Onursal üyelerin üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.
13.12. Dernek üyeleri tarafından ödenecek giriş ve yıllık ödenti miktarlarını tespit etmek,
13.13. Görevlendirilecek Yönetim ve Denetleme Kurul üyeleri ve dernek üyelerine verilecek yolluk, gündelik ücret, ödenek ve tazminatların miktarlarını belirlemek, 
13.14. Amaç ve faaliyetlerini geliştirmek doğrultusunda, derneğe gelir sağlama amacıyla iktisadi işletme, şirket, sandık kurma veya bunlara ortak olabilmek için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
13.15. Derneğin borçlanması hakkında karar almak. Bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
13.16.Derneğin Şube ve diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması. Bu konuda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi.
13.17. Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görüşülmesi ve yetkilerin kullanılması.
13.18 Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE.14.YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:
14.1.Yönetim Kurulu :
15 Asıl ve 11 Yedek Üye olarak Genel Kurulca seçilir. Görev süresi üç yıldır. Derneğin karar ve yürütme organıdır.
14.2. İlk Toplantı ve Görev Bölümü:
Yönetim Kurulu seçildikten sonra en geç yedi gün içinde yapacağı ilk
toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak bir Genel Başkan, bir Başkan Vekili, As Başkanlar, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçer, diğer üyelerinde görevlerini saptar.
14.3. Yedek Üyelerle Tamamlanması :
Yönetim Kurulu Asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin istemi üzerine mahallin Sulh Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi 30 gün içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
14.4.Yönetim Kurulunun Toplantısı :
Kurul en geç İKİ ayda bir Yönetim Kurulu Başkanı (Özrü varsa) Başkan Vekilinin, onun da mazereti halinde en kıdemli As Başkanın çağrısı üzerine, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır.
Toplantıları Genel Başkan veya yokluğunda Başkan vekili veya yetki verilen As Başkan yönetir. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanlık edenin oyu çift oy sayılır. Başkan, Yönetim Kurulunu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir.
14.5. Toplantılara Katılamama:
Aralıksız üç toplantıya özürsüz veya dönem içinde aralıklı toplam beş toplantıya Özürlü olarak gelmeyen üyenin görevi sona erer. Yerine sıradaki yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak sebepleriyle birlikte Başkanlığa bildirilir.

MADDE.15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
15.1. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek.
b. Toplantı gündemindeki maddeleri görüşerek karar vermek.
c. Derneğin çalışmalarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına
sunmak.
d. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar almak.
e. Genel Kurullarda alınan kararların uygulanması ve verilen diğer görevleri
yerine getirmek.
f. Tüzük değişikliklerini, gerekçeleri ile birlikte Genel Kurulun onayına sunmak.
g. Tüzüğün uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin kabul ve uygulanmasını
sağlamak, yasaların verdiği görev ve yetkileri kullanmak.
h. Yıllık çalışma programı ile tahmini bütçeyi Genel Kurula sunmak ve bütçenin
uygulanmasını sağlamak.
ı. Derneğin amaç ve faaliyetlerine dönük etkinlikleri gerçekleştirmek için
yetkisi dahilinde herçeşit kararı almak ve uygulamak, mevzuatın kendisine 
verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
i. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında MAD.3 ve MAD.5’e göre karar almak.
j. Gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturmak, eğitim, yayın ve sosyal içerikli
projeleri geliştirmek ve uygulamak.
k. Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler
açılmasını ve kapanmasını kararlaştırmak ve kurucularına yetki vermek.
l. Genel Kurulun verdiği yetkiyle taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
m. Derneğin Şubelerinin denetlenmesini sağlamak.
n. Genel Kurulun verdiği yetki ile Şube açmaya ve kapatmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
o. Genel Kurul kararı ile dernek de gönüllü veya ücretli olarak çalıştırılmak
üzere personeli görevlendirmek, ücret ve diğer sosyal haklarını belirlemek.
ö.Yönetim ve Denetleme Kurulunun kamu görevlisi olmayan Başkan ve
üyelerine ve dernek üyelerine, görevlendirmeleri halinde verilecek yolluk,
gündelik ve ücret miktarları için Genel Kurul kararı almak. 
15.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
a. Genel Başkan: Derneğin tüm faaliyetlerinin yöneticisi ve sorumlusudur. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Dernek adına her türlü yetkiyi kullanmaya ve belgeleri imzalamaya yetkilidir.
b. Başkan Vekili : Genel Başkanın her konuda yardımcısıdır ve O’nun bulunmadığı hallerde Genel Başkanın yetkilerini kullanarak O’nun tüm görevlerini vekalet eder.
c. As Başkanlar: Başkanlıkça As Başkanlar belirlenir.Başkan tarafından amaç
ve faaliyetlere uygun görevlendirmeler yapılır.
d. Genel Sekreter: Başkan ile birlikte derneğin tüm idari ve teknik hizmet ve
faaliyetlerinin yöneticisi ve sorumlusudur. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu
toplantı ve gündeminin hazırlık, düzen ve işlemlerini yürütür. Dernekler
Yönetmeliğine ve tüzüğe göre tutulması zorunlu defterlerini ve büro
hizmetlerinin sağlıklı tutulmasını ve yürütülmesini sağlar. Dernek adına her
türlü usule ve mevzuata uygun belgeyi imzalar. Dernekte çalıştırılması
gerekli olabilecek gönüllü veya ücretli personel görevlendirilmesi için
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
e. Sayman Üye: Dernek gelirlerinin toplanmasından, gerekli belgelerin usulüne
uygun düzenlenmesinden, dernek demirbaşları ile taşınır ve taşınmazların
kayıt ve tarihinden sorumludur.
Alındı belgelerinin, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılması, matbaalardan
kontrol ederek ve tutanakla teslim alınmasından, alındı belgesi kayıt
defterine kaydının yapılmasından sorumludur.(Yönetmelik EK-10) Her 
türlü belgeler eski ve yeni saymanlar arasında bir tutanakla devir
ve teslim edilir.
f. Diğer Üyeler: Kendilerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yaparlar.

MADDE.16. DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu; Genel Kurulca üyeleri arasından, üç yıl için seçilecek 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü hallerde Denetleme Kurulu Başkanını kendi toplantılarına davet edebilir.

MADDE.17. DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır.
a. Derneğin tüzüğündeki amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen
çalışma konuları doğrultusundaki faaliyetleri denetler.
b. Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetleme ve denetim sonuçlarını rapor halinde
Yönetim Kuruluna sunar.
c. Defter, hesap ve kayıtların tutulmasında ve düzenlenmesinde yasaların ön
gördüğü esaslara, tüzüğe ve muhasebe tekniğine uygun olarak tutulup
tutulmadığını denetler.
d. Gelir-gider tabloları ile bilançonun kayıtlara uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediğini denetler.
e. Gelir-gider ve bilanço ile diğer konulardaki denetleme sonuçlarını Genel
Kurul toplantısında görüşülmek ve aklanmaya ilişkin önerilerini de içeren
ortak bir raporu Genel Kurula sunar.
f. Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü olarak toplantıya çağrılması için
Yönetim Kuruluna istekte bulunur.

MADDE.18. BEYANNAME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yönetim Kurulu aşağıda yazılı beyanname ve bildirimleri ilgili Mülki Makama bildirmekle yükümlüdür.
18.1. Beyanname Verilmesi :
Derneğin önceki yılına ait yıllık ‘‘Genel Beyanname Formunu’’ (Ek-21)’e göre hazırlayarak girilen yılın ilk dört ayı içinde Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Mülki Makama verilir.
18.2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi :
Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen Otuz Gün içinde Tüzük Madde 11’deki esaslara göre işlem yapılarak Mülki İdare Amirliğine verilir. 
18.3. Değişikliklerin bildirilmesi :
Dernek yerleşim yerinde ve dernek organlarında meydana gelen değişikliklerin Dernekler Yönetmeliği Ek-24 ve Ek-25 Değişiklik Bilgi Formları ile 30 gün içersinde ilgili Mülki Amirliğe bildirmek.
18.4. Taşınmazların Bildirilmesi :
Edinilen taşınmazları tapuya tescilinden itibaren 30 gün içinde Dernekler Yönetmeliği Ek-26 Formuna göre Mülki İdare Amirliğine bildirmek.
18.5. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi :
Dernek tarafından Yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliği Ek-4’de belitilen ‘‘Yurtdışından yardım alma bildirimi’’ iki müsha olarak doldurulup ilgili Mülki Makama bildirilir. Bu yardımın alınması konusunda alınmış Yönetim Kurulu kararı ve istenen belgelerin örnekleri eklenir.
18.6. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili
Bildirim :
Derneğin görev alanına giren konularda kamu kurumu ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili yapılan protokol ve proje örneği Dernekler Yönetmeliği Ek-23 ‘‘Proje Bildirim Formu’’ ile protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek Merkezinin bulunduğu Valiliğe verilir.
18.7. Şubeler hazırlayacakları Bildirim ve Beyanname örneklerini ayrıca Genel Merkeze de verirler.

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun